ОП - 01258-2016-0007 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0007 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 –  Упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 34

2. Обособена позиция №2 - Инвеститорски контрол по време на  строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 34

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки като електронна преписка под номер                             01258-2016-0007

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ПУБЛИКУВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ  СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД)

Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2016г.  до 17:00ч.

 Отваряне на офертите: 28.12.2016г. от 10:00ч. 


Прикачени документи