ОП № 01258-2017-0004 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“,

ОП № 01258-2017-0004 - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 57

2. Обособена позиция №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 167

3. Обособена позиция №3 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 57 (по обособена позиция 1)

4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 167 (по обособена позиция 2)

5. Обособена позиция №5 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 57 (по обособена позиция 1)

6. Обособена позиция №6 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 167 (по обособена позиция 2)

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД)

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2017-0004 

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2017г.  до 17:00ч. В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО-РАЙОН "ИСКЪР"

Отваряне на офертите: 08.11.2017г. от 10:00ч. В ЗАЛА 301 В СГРАДАТА НА СО-РАЙОН "ИСКЪР"  


Прикачени документи