2018 - 0008 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к. „Дружба 1ч.“, район „Ис

2018 - 0008 - ПРЕКРАТЕНА

„Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к. „Дружба 1ч.“,  район „Искър“, Столична община“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 65 833.33 лв. (шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три ст.) без ДДС или 79 000 лв. (седемдесет и девет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9081812

Краен срок за подаване на оферти: 18.10.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 19.10.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

съобщение за прекратяване възлагането на поръчката РИС18-РД26-813(6) от 15.10.18 г..pdf (публикуван на 15.10.2018)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

 

 

 

с предмет „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко- сграда 2“/ предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев” /в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к. „Дружба 1ч.“,  район „Искър“, Столична община.“

 

На основание чл.193 и чл. 195  във вр. с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) прекратявам възлагането на поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко- сграда 2“/ предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев” /в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м.“ ж.к. „Дружба 1ч.“,  район „Искър“, Столична община.“

 

Мотиви: Констатирани са неточности в публикуваните на профила на купувача документи: Проект на договор и Образец №16, които неточности могат да бъдат квалифицирани като нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП  предвижда прекратяване на процедурата при констатирани такива нарушения. Предвид препратката на чл.195 от ЗОП, чл.110, ал.1, т.5 е приложим и при възлагане на поръчки на ниска стойност, каквато е и настоящата процедура.


Прикачени документи