ОП № 01258-2018-0001 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - "Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка - двуетажна сграда за две групи - 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. "Дружба", р-н "Искър"

ОП № 01258-2018-0001 - „Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка – двуетажна сграда за две групи – 1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в УПИ III, кв.5, ж.к. “Дружба 1“, р-н „Искър“, гр. София“.

 

 ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2018-0001

Краен срок за подаване на оферти: 29.03.2018г., до 17:00ч., в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 30.03.2018г. от 10:00ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 


Прикачени документи