2018 - 0002 „Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър“

2018 - 0002

„Строително - ремонтни  работи  за  ефективно  поддържане  в нормално експлоатационно състояние на  подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър"

 

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9077519

Краен срок за подаване на оферти: 05.07.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 06.07.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 
На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9078161

Краен срок за подаване на оферти: 09.07.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 10.07.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 

Прикачени документи