2018 - 0003 ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 7 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В Ж.К. ДРУЖБА-1 И С. БУСМАНЦИ

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  7 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ:

І. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито  в кв. 12, УПИ ІІ, южно от бл.№ 14, ж.к. ”Дружба І-ва част”;

ІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 0 до 3 год. и изграждане на парково осветление в кв. 59, УПИ ХІ–за озеленяване, при 108- мо СУ, ж.к. ”Дружба І-ва част”;

ІІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 3 до 12 год. в кв. 59, УПИ ХІ–за озеленяване, при 108- мо СУ, ж.к.”Дружба І-ва част”;

ІV. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 0 до 3 год., подмяна на настилки по алейна мрежа, извън детската площадката и изграждане на парково осветление   в кв. 38, УПИ І– Парк „Гаргите“, с. Бусманци;

V. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 3 до 12 год. и подмяна на настилки по алейна мрежа,  извън детската площадката в кв. 38, УПИ І– Парк „Гаргите“, с. Бусманци;

VІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито в кв. 92, УПИ І, в междублоково пространство на бл.№ 122 и бл.№ 123 , ж.к. ”Дружба І-ва част”;

VІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито в кв. 40, УПИ ХV, южно от бл.№ 45, ж.к.”Дружба І-ва част”;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 233 333,33 лв. (двеста тридесет и три хиляди  триста тридесет и три  лева и 33 ст.) без ДДС или 280000 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9077681

Краен срок за подаване на оферти: 10.07.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 11.07.2018г. от 10:00ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 


Прикачени документи