2018 - 0004 „Инженеринг- проектиране и строителство на обект: Изграждане на ограда, алейна мрежа, парково осветление, парково обзавеждане и озеленяване в УПИ XVI – „за гробищен парк“, кв.19, с. Бусманци, район „Искър“ - разширение към съществуващо гробище

2018 - 0004

„Инженеринг- проектиране и строителство на обект: Изграждане на ограда, алейна мрежа, парково осветление, парково обзавеждане и озеленяване в УПИ XVI – „за гробищен парк“, кв.19, с. Бусманци, район „Искър“ - разширение към съществуващо гробище.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 129 000 лв (сто двадесет и девет хиляди  лева) без ДДС или 154 800,00 лв (сто петдесет и четири хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9078089

Краен срок за подаване на оферти: 19.07.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 20.07.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9078712.

Краен срок за подаване на оферти: 23.07.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 24.07.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи