2018 - 0005 „Инжeнеринг (проектиране и изграждане) на реконструкция на 6 бр. детски площадки, подмяна на част от алейната мрежа и затревяване на терен под развалената стоманобетонова настилка в двора на 88 ДГ "Детски рай",кв. 15, ж.к.“Дружба ІІ-р

2018 - 0005

„Инжeнеринг (проектиране и изграждане) на реконструкция на  6 бр. детски площадки, подмяна на част от алейната мрежа и затревяване на терен под развалената стоманобетонова настилка в двора на 88 ДГ "Детски рай", кв. 15, ж.к.“Дружба ІІ-ра част“

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 208 333.33 лв. (двеста и осем хиляди триста тридесет и три  лева и тридесет и три ст.) без ДДС или 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9079744

Краен срок за подаване на оферти: 31.08.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 03.09.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 
На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9080354.

Краен срок за подаване на оферти: 07.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 10.09.2018г. от 9:00 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи