2018 - 0006 „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

2018 - 0006

„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС или 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9079799

Краен срок за подаване на оферти: 03.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 04.09.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9080424.

Краен срок за подаване на оферти: 07.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 10.09.2018г. от 10:00 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.193 от Закона за обществените поръчки, по ОП № 2018-0006

            Относно: Прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки(ЗОП) с предмет: „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“,

            Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 17.08.2018 г. в „Профила на купувача“ на СО-район „Искър“ на адрес - http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/940&lang=bg, е публикувана обявата за събиране на оферти с № РИС18-ДИ05-175(1)/17.08.2018 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за подаване на офертите - 17:00 часа на 03.09.2018 г. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ID № 9079799.

            На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен с най-малко три дни, тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти - 1 /една/ оферта от участник „ПИКСИ СТРОЙ“ ЕООД с вх. № РИС18-ТД26-729/03.09.18 г. На 04.09.2018 г. дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана и “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ID № 9080424, в която е посочено, че срокът за получаване на оферти е удължен до 07.09.2018 г., 17:00 ч.

            До изтичане на удължения срок не са получени оферти. Договор за изпълнение на обществената поръчка не е сключен.

            На основание чл.193 и чл.195, във връзка с чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП се прекратява възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“.

            МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

            Невъзможност да се осигури финансиране на изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

            На основание чл. 24, ал.1, т. 10 от ППЗОП, настоящето съобщение да се публикува на „Профила на купувача" на СО-район „Искър“ на 04.01.2019 г.


Прикачени документи