2018 - 0007 Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове, извозване на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1, СО-район „Искър“

2018 - 0007

Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове,  извозване на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1, СО-район „Искър“

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 78 735 лв. (седемдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и пет лева) без ДДС или 94 482 лв. (деветдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и два лева) с вкл. ДДС, разпределени както следва:

За бл.6 - 61 410.83 (шестдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и три ст.) без ДДС или 73 693(седемдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и три лева ) с ДДС;

За бл.146 - 17 324.17 (седемнадесет хиляди триста двадесет и четири лева и седемнадесет ст.) без ДДС  или 20 789 (двадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет лева) с ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9079867

Краен срок за подаване на оферти: 04.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 05.09.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.
 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9080512.

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 11.09.2018г. от 10:00 ч., в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи