2018-0009 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м. ж.к. „Дружба 1ч.“, район „Искъ

2018 - 0009

„Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №21 „Ежко Бежко-сграда 2“ /предходно наименование ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”/ в УПИ I за ОДЗ, кв.21,м. ж.к. „Дружба 1ч.“,  район „Искър“, Столична община“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 65 833.33 лв. (шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три ст.) без ДДС или 79 000 лв. (седемдесет и девет хиляди лева) с вкл. ДДС.

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТАЗИ ПОРЪЧКА СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9081928

Краен срок за подаване на оферти: 22.10.2018г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 23.10.2018г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

Прикачени документи