ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕСИНАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО Й; ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10)

2020-11-09

Уважаеми жители на район „Искър“,

информираме Ви, че с разпоредбите на Наредба № 6 за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, издадена от министъра на земеделието (обн., ДВ, бр.81/15.10.2019г.) са въведени изисквания към дървесината за битово отопление и начините за съхранението й, с които може да се запознаете ТУК.

Спазването на посочените изисквания е отговорност и задължение на лицата, които я ползват!

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 6, Ви предоставяме данни за нивата на (ФПЧ10) за 2019г. ТУК