Необходими документи за актуализация на картотечни преписки през 2021 г.

2021-12-09

В А Ж Н О !

ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В КАРТОТЕКА ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДАВАТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на КАРТОТЕЧНИ ПРЕПИСКИ от 01.12.21 г. до 31.12.21 г.

/на семейства (домакинства) с определена група/съгласно НРУУРОЖТСО приета на 14. 07.2005 г.

1. Домакинствата, които са включени в картотека, попълват ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТОТЕКА. 

Бланка на Заявлението можете да изтеглите от ТУК

2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 1 от НРУУРОЖТСО /по образец/. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписва номера на актуалната картотечна преписка.

Бланка на декларацията можете да изтеглите от ТУК

3. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ГОДИШНИТЕ ДОХОДИ ОТ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА                                     

4. УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ДАНЪЧНА СЛУЖБА ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ. /За всички пълнолетни в семейството/                                          

5. УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИННА.     /За всички пълнолетни в семейството

6. СЕМЕЙСТВА /домакинства, КОИТО СА ПОД НАЕМ /в случай, че договорът за наем е изтекъл/ ДА ПРЕДСТАВЯТ  АКТУАЛЕН ТАКЪВ ИЛИ АНЕКС КЪМ НЕГО.                

ВАЖНО!

Във връзка с възникналата извънредна епидемична обстановка в страната и предвид намаляване разпространението на COVID-19, Ви молим така попълнените документи за актуализация на картотечни преписки да се изпращат чрез пощенска пратка, куриер или на указаните за това места / деловодство/ в р-н Искър.

Телефони за връзка 02 979-07-34, Централа 02 979-13-10 вътрешен /113/         

Необходимите документи за актуализация на картотечни преписки може да се видят на сайта на р-н „Искър“