Район „Искър“ организира представянето на мотивирано предложение за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048 от кв.1, м. „Цариградско шосе – Караулката“, район „Младост“ на СО

2022-02-28

Столична община – район „Искър“, организира представянето на мотивирано предложение за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048 от кв.1, м. „Цариградско шосе – Караулката“, район „Младост“ на СО.

 

Представянето на проекта ще се състои на 07.03.2022г. от 18.30 часа в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me9ec1504a7246a15e2875cc6116472d9

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 21.03.2022г. включително, в деловодството на СО – район „Искър“ или по електронна поща info@raioniskar.bg.       

 

Проектът е публикуван на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“, на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър” и е поставен на информационното табло в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18.

Проектът можете да видите тук 

Транспортен анализ можете да видите тук - ТК ПРОУЧВАНЕ - Копенхаген и Цариградско Писмо УАТ Трафик Анализ

Анализ засенчване можете да видите тук