Изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ

2022-03-10
Изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ
 
От 1 март т.г. влизат в сила нови изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ на територията на Столичната община.
 
Съгласно измененията използването на фойерверки от категория F2 и категория FЗ става само след подаване на заявление (по образец) от гражданина и издаване на изрично разрешение (по образец) от районната администрация. Разрешенията се изпращат на органите на МВР и се публикуват на интернет страницата на районната администрация. На интернет страницата на района е обособена специална секция, в която да се публикуват разрешенията.
 
Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства. Фойерверки от категория FЗ са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В тези две категории влизат най-общо: пиратки. бомбички, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответното изделие е отбелязана върху опаковката.
 
КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ?
 
Разрешението се издава от районния кмет след подаване на заявление (по образец).
Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:
• данни за заявителя:
• категория на фойерверките, които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;
• дата, час и точно място на използване.
С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дневен срок преди събитието.
Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация.
 
Въвежда се правилото, че за едно място за едно събитие може да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постъпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.
Предвиждат се конкретни основания, при които районните кметове отказват издаването на разрешение за употребата на фойерверки:
1. когато посоченото в заявлението място на използване попада на територията на междублоково пространство:
2. когато се предвиждат лоши метеорологични условия;
3. в случаите, посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно:
3.1. в близост до леснозапалими материали:
3.2. в районите на здравни и лечебни заведения:
3.3. в районите на учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири:
3.4. в закрити помещения (с изключение на фойерверки от категория F1).
 
Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.
Споменатата забрана не се прилага за времето от 18.00 ч. на 31 декември до 02.00 ч. на 1 януари. За този период разрешение не се нзисква.
Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория
F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огън и т. нар. „фонтани" за торта.
 
Предвиждат се по-високи санкции за нарушителите:
- глоба от 500 до 2 000 лв. - за физически лица;
- имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. - за юридически лица.
 
Образец на заявление за пиротехнически средства може да изтеглите от ТУК