ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕСИНАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО Й И ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) за 2021г.

2022-08-12

Уважаеми жители на район „Искър“,

С разпоредбите на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление (обн., ДВ, бр.81/15.10.2019г.) са въведени изисквания към дървесината за битово отопление и начините за съхранението й, с които може да се запознаете ТУК. Спазването на посочените изисквания е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 6, Ви предоставяме данни за нивата на (ФПЧ10) за 2021г. ТУК