С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2022-09-13

Столична община, район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 483, т. 8 от протокол № 59 от 7.07.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ VІ-879 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 68134.1500.879), кв. 18а, м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП – ПЗ на м. Ж.к. Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение № 555 от 28.07.2016 г. на СОС. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/), и са изложени за запознаване в Район „Искър“,бул. „Кр.Пастухов“ №18, етаж 2, стая 208.

 Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30 -дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Решението е публикувано в ДВ бр.69/26.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

                             Краен срок за възражения 26.09.2022 г. включително.