Изменение на план за регулация и застрояване в обхват на кв.1, УПИ УП-2048 „за офиси, коо и подземни гаражи“, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048, местност „Цариградско шосе- Караулката“, район „Младост“

2023-06-19

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район „Искър”

София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.:(02) 979 13 10; 979 07 11

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ            

 

 

Столична община, район „Искър“, на основание чл. 128, ал.З от ЗУТ, Ви съобщава, че в отдел УТКР на района е изложен проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване в обхват на кв.1, УПИ УП-2048 „за офиси, коо и подземни гаражи“, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048, местност „Цариградско шосе- Караулката“, район „Младост“ за създаване на нов УПИ УП-2048 „за смесена сграда ,подземни гаражи и трафопост“, район „Младост“- СО .

В 14-дневен срок от съобщението по ал.З, чл.128, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по подробния устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в стая 208, ет.2, район „Искър“, бул. „Кр. Пастухов“ № 18 и публикуван на интернет страницата на района.

Проектът за застрояване може да видите тук
Проектът за регулация може да видите тук