ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

2024-04-23

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС24-РД56-66/19.04.2024г. на Кмета на район „Искър”, ще се проведе обществено обсъждане на обект uзрабоmен npoekm за nодробен ycmpoйcmвeн план (ПУП) за нова nъmна връзkа om kpъcmoвuщemo на бул. ,,Брюkсел" с ул. ,,Продан Tapakчueв" дo „Coфuйcku оkоловръсmен nъm", район „Искър“.

 

Представянето на проекта да се състои на 09.05.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на  читалище „Елин Пелин“, с. Бусманци, район „Искър“.

 

Проектът е наличен в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

 

Писмени становища, менения и препоръки  по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ в сградата на район “Искър“ бул. „ Кр. Пастухов“ № 18. или по електронна поща info@raioniskar.bg до 17:00 ч. на 19.05.2024 г.

 

Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти. 

 

Заключителна дискусия  за приключване на общественото обсъждане по проекта ще се проведе на 23.05.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на  читалище „Елин Пелин“, с. Бусманци, район „Искър“.