БЪДИ В ЧАС С ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ СЪБИТИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

Важни съобщения

Необходими документи за актуализация на картотечни преписки през 2022 г.

2022-11-04
В А Ж Н О !   ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В КАРТОТЕКА ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ПОДАВАТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на КАРТОТЕЧНИ ПРЕПИСКИ от 01.12.22 г. до  30.12.22 г. /на семейства (домакинства) с определена група/съгласно НРУУРОЖТСО приета на 14. 07.2005 г.  …
пълен текст ›

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2022-09-13
Столична община, район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 483, т. 8 от протокол № 59 от 7.07.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ VІ-879 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор…
пълен текст ›

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЪРВЕСИНАТА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ И НАЧИНИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО Й И ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) за 2021г.

2022-08-12
Уважаеми жители на район „Искър“, С разпоредбите на Наредба № 6 от 7 октомври 2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление (обн., ДВ, бр.81/15.10.2019г.) са въведени изисквания към дървесината за битово отопление и начините за…
пълен текст ›

Програмата на Столична община за безвъзмездно озеленяване и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2022 г.

2022-08-02
Програмата на Столична община, която безвъзмездно подкрепя озеленяването и облагородяване на междублокови пространства и локални градини „Зелена София“ стартира за 2022 г. Процедурата за кандидатстване с проектни предложения по програмата бе открита със заповед на кмета на…
пълен текст ›

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ М. ФЕВРУАРИ 2022г. ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2022-07-21
  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ М. ФЕВРУАРИ 2022г. ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ…
пълен текст ›

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2022-07-07

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2022-04-08
    КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ…
пълен текст ›

Food Wave - проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора

2022-03-16
Food Wave- Проект финансиран по програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“.   Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра…
пълен текст ›

Изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ

2022-03-10
Изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община относно използването на пиротехнически изделия - фойерверки от категория F2 и категория FЗ   От 1 март т.г. влизат в сила нови изменения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната…
пълен текст ›

ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС) С ЖИВОТИНСКА ТЯГА /КАРУЦИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2022-02-28
Районна администрация „Искър“ уведомява всички собственици на пътни превозни средства (ППС) с животинска тяга (каруци), че с Решение № 73/10.02.2022г. на Столичен общински съвет е прието изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община , с което…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения


 

 

Рециклирай старите автомобилни гуми

Рециклирай старите автомобилни гуми...

2021-11-11
Район „Искър“ е един от десетте административни района в столицата, на чиято територията е разположен пункт за предаване на излезли от употреба…
пълен текст ›
Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“

Продължава обработката срещу комари, кърлежи и ...

2021-08-13
Продължава обработката срещу комари, кърлежи и гризачи на територията на район „Искър“. Третирането ще се извърши по предварително изготвен график както…
пълен текст ›
Започва обработката срещу комари на територията на район "Искър"

Започва обработката срещу комари на територията...

2021-07-15
 Стартира обработката срещу комари на територията на район „Искър“. Третирането започва днес,  15 юли, след 22,30 часа вечерта и ще се извършва…
пълен текст ›