Бланки

БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (Приложение No 1)

Изтегли от тук:

А1

Използва се за всички видове удостоверения (с изключение на удостоверение за наследници). Правно основание: Наредба No РД-02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на неселението

2

 

Искане за издаване на удостоверение за наследници (Приложение № 2). Удостоверения за наследници на лица без ЕГН, с последен адрес на територията на днешния район "Искър" (с изключение на с. Бусманци) се издават от район "Оборище".
 

Изтегли от тук:

А2

Попълва се от наследник или от лице, с нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 5, ал.2 от горепосочената Наредба)
3 Заявление за постоянен адрес (Приложение No 14)

Изтегли от тук:

А3

Постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР)
4 Адресна карта за настоящ адрес (Приложение No 15)

Изтегли от тук:

А4

Настоящият адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно (чл.92 и чл.96, ал.2 от ЗГР)
5 Декларация по чл. 92, ал.6 от ЗГР

Изтегли от тук:

А5

Декларация за съпружеско съжителство
 
6 Заявление за установяване наличието на българско гражданство

Изтегли от тук:

А6

Подава се лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно
7 Необходими документи за установяване наличието на българско гражданство

Изтегли от тук:

А7

Документите се подават до Министерство на правосъдието чрез общинската администрация
8 Заявление за възстановяване на име по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация

Изтегли от тук:

А8

Заявлението се заверява при нотариус, прилага се заверено копие от акта за раждане
9 Заявление за възстановяване на име по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация- за дете

Изтегли от тук:

А9

Заявлението се заверява при нотариус, прилага се заверено копие от акта за раждане
10 Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР

Изтегли от тук:

А10

Декларация от собственика, с която се дава съгласие за адресна регистрация на определени лица
    БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Заявление за признаване на чуждестранно съдебно решение

Изтегли от тук:

П1

Бланките П1 и П3 се подават в комплект (чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право)
2 Заявление за признаване на чуждестранен акт от чуждестранен орган

Изтегли от тук:

П2

Бланките П1 и П3 се подават в комплект (чл.118, ал.1 от Кодекса на международното частно право)
3 Декларация във връзка с признаване на чуждестранно съдебно решение

Изтегли от тук:

П3

Бланка П3 трябва да е нотариално заверена (чл. 117, т.3 и т.4 от Кодекса на международното частно право)
4 Заявление за достъп до обществена информация

Изтегли от тук:

Уведомление по чл-46

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Към заявлението се прилага копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него (списък с присъствалите и др.)
5 Заявление за достъп до обществена информация

Изтегли от тук:

ZDOI
 
БЛАНКИ ЗА УСЛУГИ , КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Необходими документи за закупуване на общинско жилищее

Изтегли от тук:

Ж1

 
2 Заявление за закупуване на общинско жилище

Изтегли от тук:

Ж2

 
3 Служебна бележка от домоуправител

Изтегли от тук:

Ж3

 
4 Декларация за границите на апартамента

Изтегли от тук:

Ж4

 
5 Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот, частна собственост

Изтегли от тук:

Т1

2 бр. бланки се попълват и подават, заедно с описания комплект документи (чл.31 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
6 Заявление за работно време на стационален търговски обект

Изтегли от тук:

Т2

2 бр. бланки се попълват и подават, заедно с описания комплект документи (чл.4 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
7 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска и/или друга дейност на открито върху терен, общинска собственост, чрез съоръжения и елементи по чл. 36г

Изтегли от тук:

Т3

1 бр. бланка се попълва и подава, заедно с описания комплект документи (чл. 36г, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО)
8 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен, общинска собственост

Изтегли от тук:

Т4

1 бр. бланка се попълва и подава, заедно с описания комплект документи (чл. 28, чл. 28а, 28б, 28в и 28г от Наредбата за реда и  от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО)
9 Заявление за издаване на удостоверение за наличие/липса на акт за общинска собственост или акт за държавна собственост

Изтегли от тук:

Т5

 
10 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес

Изтегли от тук:

Т6

 
11

Заявление за издаване на заверено/незаверено копие от договор за продажба за недвижим имот

Изтегли от тук:

Т7

 
12 Заявление за заверка на молба-декларация за признаване правото на собственост върху недвижим имот

Изтегли от тук:

Т8

 
БЛАНКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ и ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
No по ред Наименование на административната услуга бланка Повече информация
1 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2)

Изтегли от тук:

УП

Необходими документи: заявление; копие от трудова/служебна книжка; оригинал на трудовата/служебната книжка за справка; нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документът се подава от упълномощено лице)
2 Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП3)
БЛАНКИ ЗА УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОТДЕЛИ
No по ред Наименование на административната услуга Бланка
1 Заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Изтегли от тук:

РА-УТ-001

2 Заявление за одобряване на проект за ПУП

Изтегли от тук:

Услуга 2117

3 Заявление за издаване на виза за проектиране

Изтегли от тук:

РА-УТ-003

4 Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

Услуга 2054

5 Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-005

6 Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-006

7 Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

Екзекутивна документация

8 Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл. 147 и чл. 148 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

Услуга 2112

9 Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал.3 от ЗУТ

Изтегли от тук:

РА-УТ-009

10 Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-010

11

Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане


Декларация към бланка на заявление № РА-УТ-011

Изтегли от тук:

РА-УТ-011

 


Изтегли от тук

12 Заявление за регистриране на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал. 1, 2 от НПОРИМЕРДТСО)

Изтегли от тук:

РА-УТ-012

13 Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Изтегли от тук:

РА-УТ-013

14 Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Изтегли от тук:

РА-УТ-014

15 Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл. 181 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-015

16 Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Изтегли от тук:

Услуга 2027

17 Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

Изтегли от тук:

РА-УТ-017

18 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

Изтегли от тук:

Услуга 2082

19 Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-019

20 Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-020

21 Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-021

22 Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ)

Изтегли от тук:

РА-УТ-022

23 Заявление за освидетелстване на сграда

Изтегли от тук:

РА-УТ-023

24 Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда

Изтегли от тук:

РА-УТ-024

25 Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района

Изтегли от тук:

РА-УТ-025

26 Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)

Изтегли от тук:

РА-УТ-026

27 Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи

Изтегли от тук:

РА-УТ-027

28 Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Изтегли от тук:

РА-УТ-028

29 Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка

Изтегли от тук:

РА-УТ-029

30 Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура

Изтегли от тук:

РА-УТ-030

31 Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура

Изтегли от тук:

РА-УТ-031

32 Заявление за подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строеж

Изтегли от тук:

РА-УТ-032

33 Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия

Изтегли от тук:

РА-УТ-033

34 Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност

Изтегли от тук:

РА-УТ-034

35 Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност

Изтегли от тук:

РА-УТ-035

36 Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

Изтегли от тук:

РА-УТ-036

37 Заявление за попълване на служебно поле в деклараци по чл. 14 от ЗМДТ

Изтегли от тук:

РА-УТ-037

38 Заявление за издаване на нов административен адрес

Изтегли от тук:

РА-УТ-038

39 Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Изтегли от тук:

РА-УТ-039

40 Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ

Изтегли от тук:

РА-УТ-040

41 Заявление за издаване на удостоверение от общ характер

Изтегли от тук:

Услуга 2119

42 Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ

Изтегли от тук:

РА-УТ-042

43 Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти

Изтегли от тук:

РА-УТ-043

44 Уведомление за премахване на сгради по чл.197 от ЗУТ

Изтегли от тук:

РА-УТ-044

45 Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застроявне

Изтегли от тук:

РА-УТ-045

46 Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

Изтегли от тук:

РА-УТ-046

47 Заявление за внасяне на допълнителни документи

Изтегли от тук:

РА-УТ-047

48 Декларация по чл. 154, ал.5 от ЗУТ за заинтересованите лица

Изтегли от тук:

РА-УТ-048

49 Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за съгласие от заинтересованите лица

Изтегли от тук:

РА-УТ-049

50 Опис на внесените проектни материали по преписка

Изтегли от тук:

РА-УТ-050

51 Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура

Изтегли от тук:

РА-УТ-051

52 Формуляр за определяне на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Изтегли от тук:

РА-УТ-052

53 Заявление за услуги извършвани по част "Паркоустройство"

Изтегли от тук:

РА-ЕК-001

54 Заявление за одобряване на "План за управление на строителните отпадъци и план за безопасност и здраве"

Изтегли от тук:

ПУСО и ПБЗ

55

Заявление за одобряване на ПУП по чл. 135а, ал. 3 от ЗУТ

Изтегли от тук:

НАГ/РА

56

Заявление за издаване на разрешение за промяна предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на СМР

Изтегли от тук:

НАГ/РА

57

Уведомление за инвестиционно предложение за промяна предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на СМР

Изтегли от тук:

НАГ/РА

58 Заявление на регистрация на животновъден обект - лично стопанство

Изтегли от тук:

ЗХОЖКФ-17Д

59

Заявление за пиротехнически средства

Изтегли от тук:

Образец по чл. 3а, ал. 2

60

ЗАЯВЛЕНИЕ

 по чл.21а, ал.2 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

 

Изтегли от тук:

Образец по чл.21а,ал.2

61 Заявление за удължаване на РП съгласно чл. 30, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО

Изтегли от тук:

Приложение № 4а към чл. 30, ал. 5