Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

I. До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?

ЗАЯВЛЕНИЕ за цялата учебна 2021/2022 година се подава до 05 ноември 2021 г. в районната администрация по настоящ адрес на детето, както и до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година за получаване на компенсации от месеца следващ месеца на подаване на заявлението.

ИСКАНЕ за получаване на парична компенсация подават всички родители, които са подали Заявление в срок. Исканията се подават до 15-то число на месеците ноември /за преиода 15.09 -31.10/, януари /за периода 01.11 -31.12/, март /за периода 01.01 – 28.02/ , май /за преиода 01.03 – 30.04/ и юли /за периода 01.05 – 30.06/ на текущата година. Бланка „Искане“ се подава в района.

II. Какви документи трябва да се приложат към ИСКАНЕ-то?

– Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
– Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон;

Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
– Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
– Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;
 – Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

– Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

III. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта (уточнение: на каква възраст трябва да са децата)?
           Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чиито прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година.

2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на тази Наредба.

       Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст /неприети в първа група/ до постъпването им в 1-ви клас.

След разглеждане на подадените в срок Заявления, СО – район „Искър“ уведомява  по електронен път (на посочения в Заявлението e-mail адрес) родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите или издава мотивиран отказ.

Формуляр на Заявлението и Искането може да откриете в отдел ОКСД /306/  – район „Искър“ – бул. „К. Пастухов“ 18 или да изтеглите от прикачените файлове.

 За допълнителна информация:

 отдел „ОКСД”

 при СО – район „Искър”

 телефон: 02 979 05 58

 

Документи: