Обявления и заповеди


"Инвестиционно намерение за: „Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на втори етаж на съществуваща сграда „Битова с официален вход” в „Офиси и склад за наркотични вещества”, находяща се в упи ІІ, кв. 56, по плана на гр. София, СО р-н „Искър”, м. „ж.к. „Гара Искър” - ж.к. „Дружба 1 част", бул. „Асен Йорданов” № 10."

Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС  и Доброволна покана

"Инвестиционно намерение за : „Предприятие за препакетаж със складове и офиси в УПИ XII, кв.9, НПЗ Искър – юг“


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС 

 

 


Инвестиционно намерение  за „Пристройка и Смяна на предназначението от Научно-производствен център и Научно-производствен корпус в Медиен център, гр.София, р-н “Искър", НПЗ “Искър-юг“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.172

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в административната сграда на район Искър, с предназначение кафе - клуб

Обработка на зелените площи срещу кърлежи и гризачи


Инвестиционно намерение от Максима България ЕООД за Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ III 1431, ж.к. Дружба 2, до бл. 311, кв. 27, местност гара Искър, гр. София.

Съобщение по чл.62а. ал.1 от Закона за водите


Инвестиционно намерение  от „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса и дърво, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)"
 

Kонкурс за отдаване под наем на част сградата на 65 ОУ в с. Бусманци.


Заповед на основание чл.46, ал.2 от ЗОС


Заповеди по чл.65 от ЗОС


Заповед по чл.65 от ЗОС


Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „ Присъединителен топлопровод и  абонатни станции-2бр.” на ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  с надземни  и подземни гаражи в УПИ VІ – 183 ,/ ПИ с идентификатор 68134.1500.183/  кв. 83, м.”ж.к Дружба.1ч ”, район „Искър”, гр. София-ново строителство


Обработка срещу комари


Заповед за болестта "Син езиk"


Обявление от Басейнова дирекция


Заповеди на основание чл. 46 от ЗОС


Заповед по чл.46, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от "ФЕНИКС ИНВЕСТ" АД


Oбявяване на инвестиционно намерение


Заповед по чл.65, ал.2 от ЗОС


Заповед по чл.46, ал.2 от ЗОС


Обработка на зелените площи срещу кърлежи и бълхи


Инвестиционно намерение от "СОФТМЕД“ ЕООД


Обява за обществено обсъждане на План за регулация и застрояване на кв. "Димитър Миленков"


Обява за обществено обсъждане на План за регулация и застрояване на кв. "Абдовица"


Инвестиционно намерение от "AБРИТУС 72" ООД:


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от "Слънце и Вода" ООД


Инвестиционно намерение за водовземане от "ТК София Мед":


Инвестиционно намерение от "Евро Импекс ЕООД:


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал. 2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от "РЕЙСИНГ ОЙЛ" ООД


Инвестиционно намерение от "ЕРДЕ КОНСУЛТ" ЕООД


Обработка на зелени площи срещу кърлежи и бълхи


Инвестиционно намерение от "ТЕХНО- ЙОТА 2001" ЕООД


Заповеди за прекратяване на наемно правоотношение на основание чл. 46, ал. 2 от ЗОС
30.05.2014 г.


Инвестиционно намерение от "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД:


На 27.05.2014 г. от 1,00 часа през нощта ще бъде извършена обработка на зелените площи на територията на район „Искър” срещу комари (дезинсекция) с препарат Цитрол 10/4 УЛВ и ще бъдат поставени предупредителни табели за извършените обработки.


Заповед СО-РД-09-1267


Обявление за инвестиционно предложение 


Уведомление за инвестиционно намерение


Уведомително писмо относно картотекиране


Уведомително писмо относно картотекиране


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от "БТК" АД


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от "ДИВЕРА- ВП" ЕООД


Инвестиционно намерение от "СЛЪНЦЕ И ВОДА" ООД


Обявление - за третиране на зелените площи срещу вредители


Заповед на основение чл. 65, ал.2 от ЗОС

Инвестиционно намерение от "Б.Н.К." ООД


Обявление от 21.03.2014 г.

Заповеди на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.2 от ЗОС


Kонкурс за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост на територията на района ще се проведе на 14.04.2014 г. от  14.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301. Списък на имотите, ще откриете в прикачения файл.


"Инвестиционно намерение от "КОЕВ 20065" ЕООД


Инвестиционно намерение от "Б.Н.К." ООД и "КОЗМЕТИК ПЛЮС" 
ЕООД:


Заповед по чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно намерение от Столична община за: "Доизграждане на ул. "Обиколна" в участъка от бл.211 (О.Т.34) до бул. Копенхаген (О.Т.24)"


Инвестиционно намерение от "СОФИЯ БИЛДИНГ ЕНТЪРПРАЙЗ" АД


Инвестиционно намерение от "Екотранс Груп" ООД


Инвестиционно предложение от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД


Уведомление за обществено обсъждане на доклад по ОВОС


Обявяване ИПРЗ кв.1, местност "Цариградско шосе-Караулката"


Обявление по чл. 25, ал. 1 от ЗОС


Инвестиционно предложение от "Ема" ООД


Инвестиционно предложение "Булсатком", бл. 508


Инвестиционно предложение "Булсатком", бл. 72


Инвестиционно предложение от "Екотранс груп 11" ООД


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед за определяне на границите за сметосъбиране за 2014 г.


Инвестиционно предложение от 12.11.2013г. ( стр.2, стр.3 )


Инвестиционно предложение от 22.10.2013г.


Заповед по чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 46 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно предложение от 24.09.2013 г.


Инвестиционно намерение от СО - район "Искър" - разширение на двуетажна сграда ОДЗ 77 "Ханс Кристиан Андерсен" с две яслени групи


Заповед за представяне и обществено обсъждане на проект за План за регулация и застрояване на кв. "Димитър Миленков"


Заповед за представяне и обществено обсъждане на проект за План за регулация и застрояване на кв. "Абдовица"


Заповед по чл.46, ал.2 от ЗОС


Обработка на зелени площи срещу гризачи и насекоми


ОБЯВА


ОБЯВА


ОБЯВА


ОБЯВА:
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ РАЙОН “ИСКЪР” ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ
УЧЕБНА 2013/2014 г.


Заповед на основание чл.46, ал.2 от ЗОС

Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Обява от Топлофикация София ЕАД на основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията на реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), относно инвестиционно предложение за "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF" на площадка ТЕЦ "София" или ТЕЦ "София-Изток".


Заповед №787/06.08.2013г. във връзка Видоизменяне Заповед №682/08.07.2013г. относно промяна на началния час за провеждане на обществена дискусия за приключване на обществено обсъждане на проект за ИПРЗ, кв.26, ж.к."Дружба-1."


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ ИЛИ РЕЗИТБА НА ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Заповед № РД 09-50-485/19.07.13 г. за допускане на устройствена процедура- ИПРЗ- изменение на план за регулация, в обхвата на мотивираното предложение, като се създава нова улица от О.Т. 108в-0.т.108г-0.т.108д и линеен инженерен обект-асансьори и пасарелка в алея до улица между О.Т.401-О.Т. 403 . УПИ VIII-716, 723 „ за магазини складове , администрация , чисто производство автосалон” ; променят се границите УПИ XIX—КНТПВО-Национална действаща изложба, постижения на науката , техническия прогрес и народното стопанство” и УПИ II 534,539,544,545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 700, 701, 702”за обществено обслужване” , като се създава нов УПИ XXII-153 „за обществено обслужване” от квартал 2 на местност „Къро” , Р-н „Младост” СО. Създава се нов УПИ XXIV-1283 „за обществено обслужване” от кв.1 . ПИ №158 , който е в обхвата и е предмет на устройствената разработка попада в административните граници на район „Искър” СО. Със заповедта се допуска и проектирането и одобряването на комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ.


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Първи етап - Реконструкция на бул. "Копенхаген" ("Универсиада") от ул. "Обиколна" до пътен възел на бул. "Цариградско шосе" Участък от ул. "Обиколна" до "Самоковско шосе"


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Инвестиционно предложение от 18.07.2013 г.


Обява за отваряне на ценови оферти


Забранени места за разхождане на домашни любимци - кучета


Инвестиционно предложение от "СТРОБАЙЛС" ЕООД


Заповед за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на 25.07.2013 г. от 17:30 ч.


Инвестиционно предложение от 24.06.2013 г.


Инвестиционно предложение от 24.06.2013 г.


Инвестиционно предложение от 24.06.2013 г.


Инвестиционно предложение от 11.06.2013 г.


Удължен срок по програма "Зелена София" за 2013 г.


Заявление по програма "Зелена София" за 2013 г.


Инвестиционно предложение от 31.05.2013 г.


Заповед на основание чл. 65, ал.2 от ЗОС


Съобщение "Зелена София 2013"


Програма "Зелена София 2013"


Инвестиционно предложение на "ЧОЛИПАК" ООД


Безплатно приемане на опасни отпадъци на 17.05.2013 г. от 13,30 ч. до 15,30 ч.


Инвестиционно предложение от от фирма "ЕРИАН-М" ЕООД


Инвестиционно предложение от 30.04.2013 г.


График на обработка на паркове, градини, зелени площи към транспортни ивици, в междублокови пространства и речни корита, гробищни паркове на територията на Столична община срещу насекоми, акари и гризачи


От 18.04.2013 г. до 30.04.2013 г. ще се извърши миене на улици с масов градски транспорт


Инвестиционно предложение от 12.04.2013 г.


Инвестиционно предложение от 08.04.2013 г.


Инвестиционно предложение от 05.04.2013 г.


Съобщение от 29.03.2013 г.


Съобщение от 26.03.2013 г.


Промени в трамвайното движение


Кампания за обработване на дворни кучета


Места за разхождане на домашни любимци


Маршрути за придвижване на селскостопански животни


Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти по реда на глава ІІІ от ЗОС


Обществена поръчка "Комплексна доставка на хранителни продукти в целодневни детски градини, обединени детски заведения и детска млечна кухня на територията на СО-район "Искър"(zip-архив съдържащ всички документи)


Разрешени и забранени места за разходка на домашни любимци


Проект: Утвърждаване на фамилното компостиране


Предоставяне на дърва за огрев


ГРАНИЦИ НА СМЕТОСЪБИРАНЕ