- График за обслужване на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки за януари 2024г.  


  • Разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали

                 - Контейнери за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали в район „Искър" - местоположение и график за обслужване


  • Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община

                       - График на Мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от

                          домакинствата за 2024 г.

                       - Информационна листовка - Опасни отпадъци от домакинствата