СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ, В ТОВА ЧИСЛО И ПРИСЪДЕНИ ИЗДРЪЖКИ ЗА ДЕЦА, ПО БАНКОВ ПЪТ

IBAN на общината BG52SOMB91303117622101

BIC – SOMBBGSF Общинска банка, ФЦ Слатина, СО – район „Искър”

Необходимо е да попълните точното наименование на услугата, за която плащате.

Информация за плащане на местни данъци и такса смет

По сметката на СО район „Искър“ – НЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ :

  • Данък МПС
  • Такси за придобиване на МПС
  • Данък сгради
  • Такса смет и др. местни данъци и такси

Те се превеждат по сметка на ДОП – отдел „Общински приходи- Искър“