Правилник за провеждане на фотографски конкурс

на тема „Моето любимо място в район „Искър“

 

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият Правилник урежда начина на провеждане на онлайн конкурса „Моето любимо място в район „Искър“ и е задължителен за всички участници в него.

2. Конкурсът „Моето любимо място в район „Искър“ се организира от  СО-район „Искър“.

3. Правилникът е съобразен с Политиката на Facebook, приложима за всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook.

 

II. ЦЕЛ НА ОНЛАЙН КОНКУРСА

Целта на онлайн конкурса „Моето любимо място в район „Искър” е чрез снимките на конкретни красиви места от район „Искър“,  да провокираме учениците от района да потърсят и популяризират местата в района ни, които ги вдъхновяват като ги заснемат и споделят чрез конкурса.

 

III. СРОК ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРСА

Фотографският конкурс започва на 14 октомври и ще продължи до 14 ноември в 00.00 часа. В този период всички желаещи да се включат трябва да заснемат своята снимка и да я изпратят на email: s.radkova@raioniskar.bg

 

 IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участие в онлайн конкурса могат да вземат всички ученици от 7. до 12. клас, които учат в училище на територията на район „Искър“.

2. Снимката, която участва в конкурса, задължително трябва да бъде заснета на територията на район „Искър“. С включването си в конкурса всеки участник дава изключителното право за ползване на снимката му, като и същата да бъде публикувана на Facebook страницата на районната администрация и/или интернет сайта на района – raioniskar.bg, и евентуално включена в годишния календар на районната администрация. Това право се предоставя безвъзмездно от участника.

4. Всички предоставени снимки следва да бъдат съобразени с изискванията, посочени в настоящия Правилник. Организаторите не носят никаква отговорност за изгубени, закъснели, неправилно изпратени или неизпратени снимки.

5. В случаите, когато снимка не отговаря на изискванията, посочени в настоящия Правилник, тя не се допуска за участие

6. Един участник може да участва само веднъж с публикуването на една снимка.

7. Снимките, участващи в настоящия конкурс ще бъдат използвани за целите на този Конкурс.

8. Снимките, които бъдат класирани на първите 13 места, ще имат възможност да участват в годишния календар на район „Искър“ за 2022 г., който се разпространява безплатно и популяризира нашия район сред гражданите на София, представители на културни и научни  институции, както и държавни, местни и професионални синдикати, бизнес и други институции и организации.

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

1. Всички ученици, които се включват в онлайн конкурса трябва да направят снимка на територията на район „Искър“, която пресъздава тяхното любимо място.  

2. Направената снимка се изпраща на email:  s.radkova@raioniskar.bg

Със снимката, участникът подава своето име и фамилия, местоположението на снимка и телефон за контакт, клас, училище и адрес, както и кратко заглавие към снимката.

3. С цел запазване на качеството на снимките, няма да бъдат одобрени и публикувани снимки, получени по друг начин, освен на посочения имейл.

4. Изпратената снимка подлежи на одобрение до 48 часа от администратора, че отговаря на условията за допустимост, след което ще бъде публикувана във фейсбук страницата на район „Искър“.

5. Няма да бъдат одобрявани и допуснати до участие снимки на колажи.

6. Един участник има право да участва само и единствено с една своя снимка, за която гарантира, че е автор.

7. Гласуването за определяне на победителите в конкурса ще се извърши единствено чрез събиране на харесвания (лайкове), като ще се отчитат само реални лайкове на снимката в галерията.

8. Допустимо е споделяне на снимка на участник, но лайковете, получени на страници, различни от тази на Конкурса няма да бъдат отчетени.

9. Броят на лайковете се пресмята към определената за крайна дата на Конкурса - 00.00 ч. на 14 ноември 2021 г. Лайкове, постъпили след тази дата и час, няма да бъдат зачитани.

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАТЕНИТЕ СНИМКИ

1. Снимките следва да са цветни и с висока резолюция.

2. Изпратената снимка не трябва да рекламира продукт или услуга по какъвто и да е било начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически послания.

3. Не трябва да е публикувана до момента в интернет.

4. Авторът на снимката носи отговорност за авторството.

 

VII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 22 ноември 2021 г. на Facebook страницата на район „Искър“, Столична община, както и в сайта на район „Искър“ – raioniskar.bg.

2. Представител на район „Искър“ ще се свърже с тримата победители в срок до 25 ноември 2021 г.

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Участниците се съгласяват и приемат условията в настоящия Правилник

2. Организаторът има право да дисквалифицира снимка в случаите, когато е налице манипулация на броя на лайковете – използване на способи за увеличаване на броя на харесванията чрез различни скриптове, купуване на лайкове, харесвания от празни профили и др.

3. Други случаи по преценка на Организатора, описани и обосновани към съответния участник.

4. В случаите на установени злоупотреби, Организаторът може да докладва участника, съгласно установените правила на Facebook.

6. Район „Искър“ запазва правото си по всяко време да прави промени в настоящия Правилник. Всички промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване.