• ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001

„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

​     покана

           информационни срещи в район "Искър"