О Б Я В А за провеждане на конкурси в Служба „Военна полиция"