Отдел "Общински приходи - Искър"

 

ВАЖНО! По сметката на "Общински приходи - Искър" се заплащат единствено такси, данъци и услуги, свързани със структурата на Местни данъци и такси.

НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ такси за услуги, извършвани от районна администрация "Искър". 

За информация за заплащане на административни услуги, извършвани от районна администрация "Искър" моля кликнете ТУК

 

ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
IBAN за приходи BG 24 SOMB 9130 84 113381 44

Кодове за вид плащане: попълва се задължително в реквизит "вид плащане" на платежния документ, според вида на прихода:

Код за вид
плащане
Основание за плащане
442100 Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането
442200 Данък върху наследствата, наказателни лихви за просрочия на вземането
442300 Данък върху превозните средства, наказателни лихви за просрочия на вземането
442400 Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането
442500 Данък придоб.имущества по дарения и възмезден начин, наказателни лихви за просрочия на вземането
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
448013 Такса за притежаване на куче
448090 Други общински такси
441400 Окончателен годишен патентен данък
448007 Такси за административни услуги