ЕТАП II

От днес – 2 юни 2023 г. е отворен за кандидатстване Етап II на Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, като крайният срок за кандидатстване е 16 януари 2024 г. Основните разлики с предходния етап са:

  1. Интензитетът на помощта е 80% от стойността на всички допустими разходи, като Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта, като следва да осигурят: 

 

·      Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за Енергийна ефективност /ЕЕ/ – първоначално обследване за ЕЕ за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

·      Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и на технически паспорт на сградата;

·      Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му, съгласно ЗУТ;

·      Авторски и строителен надзор, съгласно ЗУТ;

·      Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи;

·      Въвеждане на обекта в експлоатация;

·      Публичност и информация на проекта;

·      Организация и управление на проекта. 

 

         Сдружението на собствениците следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите. Собственият принос на Сдружението на собствениците за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите.

       Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инстументи за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

 

2.   За всяко ПИИ цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.

 

Размерът на средствата по настоящия етап на процедурата за Югозападен район за планиране (ЮЗРП), който включва Област София, Софийска област, Област Кюстендил, Област Благоевград и Област Перник е в размер на 47 078 400,00 лева.

 

ВАЖНО ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ!

Крайният получател носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта.Работният/техническият проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.


 

 

ВАЖНО!!!

Крайният срок за подаване на проектни предложения по Етап I изтече на 1 юни 2023 г.

 

ЕТАП I

 

Съобщение:

При участие в Процедурата на етажна собственост от блокове, в които има общински жилища, следва да се изпрати предварително избраната оферта за изготвяне на техническия паспорт на районна администрация "Искър" на имейл адрес: sanirane@raioniskar.bg


 Утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, са официално публикувани в информационната система ИСУН 2020 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

      Процедурата е отворена и заинтересованите собственици на многофамилни жилищни сгради в район „Искър“, регистрирали сдружения по Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез районна администрация „Искър“.

     Повече информация за стъпките при кандидатстване и образците на необходимите за попълване документи може да видите ТУК.

     Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с районна администрация „Искър“ за сгради, които се намират на територията на район „Искър“.

     Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции приключва на 31.05.2023 г.

     Поради необходимостта от технологично време за извършване на проверки и други подготвителни дейности, Насоките за кандидатстване по процедурата, утвърдени от МРРБ, допускат възможността районните администрации да откажат приема на заявления за участие след 10.05.2023 г.

     За въпроси, свързани с процедурата заинтересованите могат да се обръщат към служителите от районна администрация „Искър“ на тел. 02/979-05-67 (юрисконсулт Виктория Маринова) и на email: v.marinova@raioniskar.bg, както и на тел. 02/979-07-05 и email: m.toncheva@raioniskar.bg  (инж. Меглена Клечарова-Тончева, началник отдел „Контрол по строителството“).

     За улеснение публикуваме линкове към документите, свързани с кандидатстване по процедурата: