Извършване на адресни регистрации в обекти "Ателие"

25.05.2022
Уважаеми съграждани,  Във връзка със зачестилите заявления за промяна на адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес в обект "ателие" и обективната невъзможност за извършване на такава от служителите на районната администрация поради липса на законова предпоставка за…
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ: Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост

16.05.2022
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”   обявява процедура за публично оповестен конкурс за о тдаване под наем за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план,  но не повече от 5 (пет) години на недвижим имот - частна…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение за „Уличен паркинг с 18 паркоместа“, находящ се на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител СО – РАЙОН „ИСКЪР“

13.05.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), СО-район…
пълен текст ›

Обява за инвестиционно предложение за „Уличен паркинг с 18 паркоместа, съгласно одобрена улична регулация, срещу бл. 125 на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, гр. София, район „Искър“, Столична община

13.05.2022
О Б Я В А ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР” На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ( обн., ДВ, бр. 91/25.09.2002г., посл. изм., ДВ, бр. 21/12.03.2021г. ) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на…
пълен текст ›

О Б Я В А за конкурс в Командване за логистична поддръжка

10.05.2022
Конкурс в Командване за логистична поддръжка
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, вр. съхраняване и предварително третиране и рeциклиране на отпадъци

28.04.2022
Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуващата площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) и рециклиране на…
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

19.04.2022
На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение „Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София“

11.04.2022
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), СО-район "Искър" обявява инвестиционно предложение: „Дейности по…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"